444 5 972

MOTOSİKLETLİ KURYELERİN GÜVENLİK ROLLERİ

MOTOSİKLETLİ KURYELERİN GÜVENLİK ROLLERİ

Motosikletli Kurye Eğitim Programı

Meslek Tanımı: Taşıma amaçlı oluşturulmuş ve yetkilendirilmiş, kurumsal bir yapının ( şirket ) yine bu amaçla iş e aldığı, kendisine taşıması için teslim ( zilyet ) edilen, motosikletle taşınabilir  her türlü yemek siparişi, evrak, kargo ve paketlerin; sahibi veya alıcısının adresine en kısa sürede ve GÜVENLİ bir şekilde motosikletle ulaştırmakla görevlendirilen yetkili ve sorumlu kişidir.

Şehir Güvenliği'nin hiyerarşik aktörleri

  • -    Genel Kolluk
  • -    Özel Kolluk
  • -    Kurum Görevlileri
  • -    Şehir yaşamını oluşturan halk  ( sivil unsurlar )

 

Şehir Güvenliği aynı anda kendisinin benzerlerini oluşturan bir çok küçük yapılanmaları içerisine alan oldukça kapsamlı bir süreçtir. Şehir içerisinde, bir şehir gibi yaşayan alanlar mevcuttur.

Şehrin kritik alt yapıları olan alanlarda; suça neden olan ve güvenlik kaygılarını artıran faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik kaynakların tamamı polisin kontrolünde değildir.

Suç sosyal bir problemdir. Bu nedenle suçların kontrol ve önlenmesi; toplumda güvenliğin sağlanması, sadece polisin çalışmalarıyla, toplumun desteği ve denetimi olmaksızın gerçekleştirilebilecek bir hedef değildir.

Genel Kolluk görevini yerine getirirken Kamu Düzenini oluşturan bütün unsurlardan yardım alır, bu nedenle GÜVENLİK FAALİYETLERİ ve EMNİYETTE OLMA bir YÖNETİŞİM faaliyetidir.

Güvenlik algısının ve sorumluluk bilincinin oluşturulması, genel kolluk ile olan iletişimin profesyonel bir şekilde kurgulanması ve uygulanması toplumsal dinamiğin her alanında gerçekleşmelidir.

Suçun önlenmesi tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşların işbirliğini gerektirmektedir. Suçun engellenmesinde  herkese düşen bir görev ve sorumluluk bulunmaktadır.

Şehir Güvenliğinin sağlanmasında vatandaşa düşen en basit görev ve sorumluluk; Kurallara Uymaktır. Çünkü Kurallar Güvenliğin Öngörüsüdür.

Kurum Görevlileri, Kamu Düzeninin Korunmasında toplumu meydana getiren diğer bireyler gibi önleyici sorumluluk üstlenmelidir.

Şehir kurumsal yapısında yer alan hizmetli ve görevlilerinin genel kolluk yardımcı unsurları olarak resmi kişilik ve sorumluluk kazanmalarının sağlanması, işbirliğinin başlatılması gerekmektedir.

Şehir Güvenlik Yönetişimi'nde uygulayıcılar ; aynı zamanda Toplum Psikolojisini oluşturan paydaşlarıdır. Genel Kolluk, Özel Kolluk, Kurum Görevlileri, Halk ( sivil unsurlar ) Kurum Görevlileri; Postacılar, Otopark Görevlileri, Kuryeler, Temizlik Görevlileri, Belediye Görevlileri, Metro ve Toplu Taşıma Sürücüleri, Taksi Şoförleri vb. gibi unsurlarına Güvenlik Yönetişimi, Güvenlik İletişimi, Güvenlik Psikolojisi konularında eğitim vermek suretiyle Polisin yardımcıları güvenlik sorumluluğu verilmelidir.

Şehir güvenliğinin sağlanmasında kamusal alanlardan birisi de ulaşım ve taşımacılıktır. Özellikle anlık taşımalarda kullanılan Motosikletli Kuryeler insan unsuru ve taşıdıkları eşya açısından ayrı bir önem taşır.

Motosikletli Kuryeler; toplumsal iletişimin ve trafiğin  yoğun olarak yaşandığı büyük şehirlerdeki önemli güvenlik unsurlarıdır. Çalıştıkları alan içerisinde öncelikle kişisel bilgi olmak üzere mal ve cana yönelik risklerin varlığı söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında Motosikletli Kuryeler kamu düzeninin korunmasında toplumu meydana getiren diğer bireyler gibi önleyici sorumluluk üstlenmelidir.

Amaç:

Güvenlik algısının ve sorumluluk bilincinin oluşturulması, genel kolluk ile olan iletişimin profeyonel bir şekilde kurgulanması, toplumsal dinamiğin her alanında gerçekleşmelidir. Bundan hareketle; Şehir Güvenliği’nde paylaşım, sorumluluk ve güvenlik bilincinin artırılması İçin İstanbul Ticaret Üniversitesi nin akademik desteği ve işbirliği ile  Kırmızı Bilimler Enstitüsü’ nde  başlatılan, eğitim programı ile öncelikle Motosikletli Kuryeler ile yönetici ve diğer şirket personelinin Güvenlik Algısı ve Sorumluluğu’ nun geliştirilmesi  hedeflenmiştir.

Program süresince;  İş ve Görev Tanımı, Güvenlik Kavramları, Davranış Biçimleri ve Alan Psikolojisi, Görev Güvenlik Yönetişimi ve Güvenlik Farkındalığı Oluşturma  başlıkları üzerinde durulacaktır.

Programa katılan gruplar ile interaktif örneklemeler ve kısıtlı alan performansı dışında  da diyaloglar kurmak suretiyle mevcut işleyen süreç, verilmek istenilen performans bilgileri anlatılacaktır.

Sözkonusu eğitim programı; Şehir Güvenliği nin oluşturulmasında, sürdürülebilir algı ve sorumluluk kavramlarının güvenlik ve emniyette olma pratiği ile entegrasyonunu  sağlayacaktır.

Bu program aynı zamanda Ulusal Güvenlik Kültürü nün risk ve tehditler karşısındaki toplumsal bilinci pozitif olarak değiştirme ve geliştirme projesinin bir parçasıdır.

Hedef Kitle: Motosikletli Kuryeler ile bağlı oldukları şirket yönetici ve personeli

Kazanılan nitelikler:

Kurumlarda iş sürekliliğinin ve müşteri hizmetlerinin devamlılığının sağlanmasında; personel / müşteri çatışmasının suça dönüşmesini engellemek için güvenlik algısının yeniden oluşturulması, kurum iklimi içerisinde; yasal ve üçüncü kişilere olan sorumlulukları zamanında yerine getirmek, iş akışlarında karmaşıklığa, kesintiye sebebiyet vermeyerek, olağandışılığın finansal ve psikolojik etkilerini azaltmak, risk ve tehditlere karşı önleme stratejilerini belirlemek esastır.

Kurum / Motosikletli Kurye / Müşteri;  arasında çeşitli nedenlerle yaşanma olasılığı bulunan olay ve çatışmaların yaratacağı krizlerin yönetilmesi ile güvenlik iletişimi konusunda bilgi ve beceri kazandıracaktır.

Güvenlik Sorumluluğu, iş akışında kesinti veya felakete uğratacak, organizasyonu ve binaları etkileyecek olayların ve çevresel faktörlerin algılanmasını sağlayacaktır.

Güvenlik açısından; motosikletli kuryelerin, personelin, şirket ve hizmet verilen alan içerisindeki işleyen sistemin takibi, algılama ve ani karar verme yeteneklerini güçlendirecektir. Program aynı zamanda marka değerin olumsuz algılanmasını ortadan kaldıracaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

GÜVENLİK PSİKOLOJİSİ

Genel Güvenlik Kavramları / tanımlamalar

Güvenlik Standartları

Algı testleri

Kurgu / Önleme / Plan

Profilleme / davranış kalıpları

Eleman tanıma, psikolojik, sosyolojik, demografik faktörler

Kişisel ve yönetimsel güvenlik alanları oluşturma

Güvenilir personel  / müşteri analizi

Taşıma Kuralları / Meslek Etiği /Analiz

Halkla İlişkiler / Profil Analizi

 

GÜVENLİK İLETİŞİMİ

Kişisel Güvenlik

Bilgi Güvenliği

Kurumsal Güvenlik

Çevre Güvenliği

Kayıt, bilgi kontrol

İletişim dengesi oluşturma

Çözüm Oluşturma / Güvenlik Öngörüsü

Görev Performansı

 

GÜVENLİK YÖNETİŞİMİ

Genel  Güvenlik Uygulamaları

Kurumsal güvenlik yönetişimi

İşe alma standartları ön araştırma

Görev tanımları

Kimlik Yönetimi

Kalabalık ve Tahliye Yönetimi

Güvenlik ve Yangın / Can Güvenliği

Acil Durum / Risk Yönetimi

Terörle Mücadele Sivil Uygulamaları

-Temel Kavramlar

-Patlayıcı Maddeler, Şüpheli Paket Tanımlamaları

Raporlama metodları, teknik yazışmalar

 

Doküman: Güvenlik açısından klasik algıların ve bildiklerin dışında; sahadaki gerçeklerle entegre olmuş akademik boyut içerisinde kalarak,  daha önce gerçekleşmiş problem ve çatışmalar, çözümleri ile işlenmiş suçların analizi, belge ve görseller / interaktif sunum kullanılacaktır. Konu başlıkları Yöneticiler / Personel / Motosikletli Kuryeler açısından birlikte veya tek tek ele alınacaktır.

 

Eğitim Süresi : 2 gün / saat: 10.00 / 17.00

Eğitim sonunda katılımcılara İstanbul Ticaret Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörlüğü'nce katılım belgesi veya başarı sertifikası verilecektir. Başarı sertifikası sahibi olmak için eğitim sonunda yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için başvuru formunu doldurup size geri dönüş yapmamızı sağlayabilirsiniz. 

HEMEN BAŞVUR