444 5 972

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKASI

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKASI

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu madde 10, d bendi uyarınca bilirkişi olmak isteyen kişlerin Bilirkişilik Temel Eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

Bilirkişilik Daire Başkanlığı bu konuda eğitim içeriği ve akredite kurumların belirlenmesi çalışmalarını sürdürmektedir. Belirlenen içerik uyarınca düzenlenmesi planlan Bilirkişilik Temel Eğitimi için ön kayıtlarımız başlamıştır.

                                                                                           0555 877 5972          444 5972         0555 878 5972

ÖN BAŞVURU

 

BİLİRKİŞİLİK KANUNU
Kanun Numarası : 6754
Kabul Tarihi : 3/11/2016
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 24/11/2016 Sayı : 29898
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 58 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilirkişiliğe Kabul, Bilirkişilik Sicili ve Bilirkişilik Listesi
Bilirkişiliğe kabul şartları
MADDE 10- (1) Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar
aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma,
yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
b) Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış olmak.
c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından
veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
ç) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
d) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha
fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.
f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları haiz
olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki
yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
g) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını
taşımak.
(2) Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişiler bakımından
da birinci fıkradaki şartlar aranır ve düzenlenen raporlarda bu kişilerin adı ve soyadı ile imzası
bulunur.
(3) Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle
reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.
(4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip
olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve
listesine kaydedilemez.

Eğitim Saati : 24 Saat 

Eğitim Günleri : Hafta Sonu / Hafta İçi 

Eğitim Yeri İstanbul Rumeli Üniversitesi Kırmızı Bilimler Yerleşkesi ( Florya Metrobüs Durağı )

 

                                                                                       0555 877 5972          444 5972         0555 878 5972

 

ÖN BAŞVURU